MENU

0

Wpisz swoją fraze

§ 1  WARUNKI OGÓLNE

 1. Sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej o adresie: www.dandyshop.pl (zwanej dalej Stroną www) prowadzona jest przez: Jakub Celej z siedzibą przy ul. Czerniakowska 201/58, 00-436 Warszawa ; tel. 509-234-908; adres poczty elektronicznej: biuro@dandyshop.pl zwanej dalej Przedsiębiorstwem.
 2. Złożenie zamówienia na towary oferowane przez Przedsiębiorstwo za pośrednictwem Strony www oznacza akceptację przez kupującego niniejszego Regulaminu.

§ 2  OFERTA

 1. Wszystkie towary sprzedawane przez Przedsiębiorstwo zostały dopuszczone do obrotu na terenie RP na podstawie stosownych przepisów prawa i decyzji właściwych władz administracyjnych.
 2. Wszystkie towary zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Wszystkie użyte na stronie internetowej nazwy produktów, marek, znaki graficzne są własnością wytwórców.
 4. Opisy towarów znajdujące się na stronie internetowej www.dandyshop.pl oraz służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacji towarów.
 5. Zawartość strony www.dandyshop.pl, w szczególności układ strony i treści, grafika, logo, zdjęcia, a także opisy i zdjęcia produktów podlegają ochronie prawa polskiego. Przedsiębiorca nie wyraża zgody na kopiowanie informacji będących jej własnością bez pisemnego zezwolenia.
 6. Zdjęcia towarów umieszczone na Stronie www mają wyłącznie charakter poglądowy. Wygląd (opakowanie) towaru może różnić się od prezentowanego na zdjęciu. Różnice w wyglądzie opakowania, pomiędzy produktem przedstawionym na zdjęciu, a dostarczonym Kupującemu nie mogą być podstawą do reklamacji.
 7. Ceny towarów opisanych na Stronie www są podane w PLN i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 8. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Do danego zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia.
 9. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Podczas trwania promocji lub wyprzedaży ilość produktów dostępnych w promocyjnej cenie może być ograniczona.

§ 3  SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJA:

 1. W celu złożenia zamówienia na towary oferowane przez Przedsiębiorcę na Stronie www Kupujący zobowiązany jest wysłać prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz zamówienia.
 2. Warunkiem przyjęcia złożonego zamówienia do realizacji jest podanie przez kupującego wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia, w szczególności imię i nazwisko (nazwę) kupującego, adres, adres do doręczeń (w uwagach, jeśli inny niż adres kupującego), adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu komórkowego, umożliwiający weryfikację osoby kupującego oraz kontakt przy realizacji zamówienia.
 3. W przypadku braku możliwości potwierdzenia przez Przedsiębiorcę informacji dotyczących kupującego, Przedsiębiorca może odmówić realizacji zamówienia.
 4. Wybranie funkcji “Składam zamówienie” jest jednoznaczne z zamknięciem zamówienia. W przypadku dokonania ewentualnych zmian w zamówieniu Kupujący ponosi ryzyko dodatkowych kosztów związanych z dostawą dodatkowo zamówionych produktów.
 5. Kupujący, który wybiera przelew tradycyjny jako formę płatności, powinien dokonać zapłaty ceny sprzedaży za zamówione u Przedsiębiorcy towary w terminie 7 (siedem) dni od dnia złożenia zamówienia, na rachunek Przedsiębiorcy w Bank Pekao S.A 85 1240 6003 1111 0010 6129 2629
 6. Kupujący, który wybiera Płatność przy odbiorze (Klient płaci gotówką przy odbiorze przesyłki) jako formę płatności, powinien dokonać zapłaty ceny sprzedaży za zamówione u Przedsiębiorcy uprawnionemu do odbioru pieniędzy pracownikowi firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
 7. Kupujący, który wybiera Odbiór osobisty jako formę płatności, powinien dokonać zapłaty ceny sprzedaży za zamówione u uprawnionego kuriera lub pracownika Poczty Polskiej w dniu odbioru towaru.
 8. Realizacja i wysyłka produktów następuje w ciągu 7 dni (z wyłączeniem dni wolnych od pracy) licząc od:
  1. Daty wpływu przelewu na konto w przypadku przelewu tradycyjnego
  2. Złożenia zamówienia w przypadku wyboru płatności gotówka za pobraniem i odbioru osobistego.
 9. W przypadku złożenia przez kupującego zamówienia na towar niedostępny u Przedsiębiorcy w chwili otrzymania zamówienia, Przedsiębiorca niezwłocznie powiadomi kupującego pocztą elektroniczną lub/i telefonicznie o przewidywanym terminie realizacji takiego zamówienia. Czas realizacji takiego zamówienia ulega wydłużeniu o czas niezbędny na sprowadzenie towaru. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w momencie zaistnienia powyższej sytuacji.
 10. W przypadku zmiany ceny towaru między datą złożenia przez kupującego zamówienia a datą jego realizacji, Przedsiębiorca niezwłocznie powiadomi kupującego o zaistniałej sytuacji i nowej cenie produktu. W przypadku zamiaru nabycia towaru za nową cenę, kupujący winien potwierdzić zakup towaru w nowej cenie pocztą elektroniczną. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w momencie zaistnienia powyższej sytuacji.
 11. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
  1. Nie można zweryfikować danych osoby składającej zamówieniem
  2. Zrealizowanie zamówienia jest niemożliwe z winy producenta lub dystrybutora
  3. Produkt został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie RP
  4. Zamówione ilości mogą wskazywać na dalszą odsprzedaż
 12. Dowód sprzedaży (faktura) jest dołączany do przesyłki na życzenie Klienta. Warunkiem wystawienia przez Przedsiębiorcę faktury jest wskazanie przez kupującego w treści zamówienia dodatkowych informacji, w szczególności numeru NIP (REGON) kupującego. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.

§ 4  PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA TOWARU

 1. Kupujący uiszcza cenę sprzedaży za zamówiony towar:
  1. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Przedsiębiorcy;
  2. płatności przy odbiorze przesyłki od Poczty Polskiej;
  3. płatności przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej;
 1. W przypadku odmowy realizacji zamówienia (p III ppkt 11) kwota wpłacona przez Kupującego zostanie zwrócona na jego konto w terminie 5 dni roboczych.
 2. Zamówiony przez kupującego towar Przedsiębiorca wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Sposób dostawy wybiera kupujący w momencie składania zamówienia.
 3. Towar wysyłany przez Przedsiębiorcę za pośrednictwem Poczty Polskiej ma status paczki „priorytetu” (standardowy czas dostarczenia przesyłki na terenie Polski – od 1 do 3 dni). Towar wysłany za pośrednictwem kuriera zostaje doręczony w przeciągu 1-2 dni roboczych od dnia nadania.
 4. Przedsiębiorca nie gwarantuje terminowego dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską i Firmę Kurierską.
 5. Kupujący uiszcza koszty dostarczenia przesyłki według aktualnego cennika umieszczonego na stronie Przedsiębiorcy podczas wyboru sposobu dostarczenia przesyłki oraz w zakładce Koszty przesyłki.
 6. W przypadku gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (błędny adres, odmowa przyjęcia), Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami transportu (również powrotnego). Przedsiębiorca może odmówić realizacji kolejnych zamówień złożonych przez nierzetelnych Kupujących.
 7. Przedsiębiorca zapewnia wysyłkę towaru w standardowym opakowaniu zabezpieczającym przed ewentualnymi uszkodzeniami, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zniszczenie towaru lub jego uszkodzenie w stopniu wykluczającym jego zwykłe wykorzystanie.
 8. Przed odbiorem przesyłki od dostawcy (Poczta Polska, kurier) kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania, taśm zabezpieczających naklejonych na przesyłkę. W przypadku gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia należy przesyłki należy odmówić przyjęcia lub w przypadku jej odebrania spisać protokół szkody, a następnie skontaktować się z Przedsiębiorcą w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce.
 9. Spisanie protokołu szkody jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia lub kradzieży zawartości podczas transportu.
 10. Kupujący ma obowiązek zapłacić za przesyłkę pobraniową jeżeli takową wybrał przy składaniu zamówienia, w przypadku jej nieodebrania będzie obciążony kosztami transportu które równe są kosztą doręczenia jak i zwrotu przesyłki do nadawcy.

§ 5  REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Zgodnie z ustawą z dn. 2 marca 2000r o ochronie konsumentów (Dz. U. z 2000r. nr 22 poz 271 z późn. zm.) Kupującemu przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki, z zachowaniem restrykcji dotyczących produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane Przedsiębiorcy wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania (Dz. U. z 2004r. Nr 53 poz 533 z późń. zm.).
 2. Zwrócone towary Przedsiębiorca przyjmuje wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu zwrotu z Przedsiębiorcą, oraz pod warunkiem ich odesłania przez kupującego w oryginalnym opakowaniu, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z towaru. Kupujący przesyła towar z dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura) oraz kartą gwarancyjną (dla towarów, na które udzielono gwarancji). Kupujący uiszcza opłatę za przesłanie towaru do Przedsiębiorcy. Przedsiębiorca zwraca kupującemu wyłącznie cenę sprzedaży towaru na rachunek wskazany przez kupującego w terminie 5 dni roboczych. Przedsiębiorca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem. Wszelkie zwracane towary należy opatrywać informacją: „zwrot towaru”. O zwrocie towaru ze względu na wadę jakościową lub niewłaściwe wydanie Kupujący powiadomi Przedsiębiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zwroty należy przesyłać na adres: Sprzedającego
 3. O stwierdzeniu niezgodności towaru z zamówieniem kupujący zawiadamia Przedsiębiorcę pocztą elektroniczną, listem poleconym lub telefonicznie. Przedsiębiorca niezwłocznie informuje kupującego o sposobie załatwienia zgłoszonej reklamacji.
 4. Przedsiębiorca zwraca kupującemu koszty przesyłki reklamacyjnej po uwzględnieniu reklamacji na rachunek wskazany przez kupującego.
 5. W przypadku nie uznania reklamacji za zasadną lub stwierdzenia uszkodzenia towaru z winy kupującego, Przedsiębiorca nie zwraca kupującemu uiszczonej ceny. Na pisemne zlecenie kupującego, Przedsiębiorca odsyła ponownie towar na koszt kupującego.
 6. W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej, Przedsiębiorca wszczyna postępowanie reklamacyjne po 21 (dwadzieścia jeden) dniach od daty nadania przesyłki. Odszkodowanie za przesyłkę (towar) wypłacane jest po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rozpatrzenia reklamacji z Poczty Polskiej, która może rozpatrywać reklamację w okresie 30 (trzydzieści) dni.
 7. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia przesyłki kurierskiej, Przedsiębiorca natychmiast wszczyna postępowanie reklamacyjne (na postawie protokołu szkody spisanego przy doręczeniu przesyłki). Odszkodowanie za przesyłkę (towar) wypłacane jest Kupującemu po otrzymaniu pisemnego rozpatrzenia reklamacji z firmy kurierskiej.

§ 6  OCHRONA DANYCH

 1. Przedsiębiorca gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazywanych przez Kupującego i wykorzystanie ich wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych z zachowaniem wymogu bezpieczeństwa danych osobowych określonego w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 53/2004 poz.533 ze zm.). Przedsiębiorca zapewnia możliwość korekty lub usunięcia wprowadzonych danych osobowych.

§ 7  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ceny towarów podane na Stronie www mogą ulegać zmianie. Oferty promocyjne mogą być ograniczone czasowo lub ilościowo.
 2. Składając zamówienie kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni akceptuje jego postanowienia.
 3. W sprawach nie objętych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.